Стига сме мълчали

Това е образец за жалба до Районна Прокуратура и РПУ по място

Ако сте станали свидели на насилие, независимо дали знаете името на насилника.

ДО: Районна прокуратура

Гр. …………………………

КОПИЕ

ДО: Началника на … РПУ

гр. …………………………

ЖАЛБА От ……………………………………………………………………………………, ЕГН: ………………………… ……. /трите имена на лицето/ Постоянен адрес: гр./с ………………………….., обл. …………………………, община…………………… …………. жк/ул.No ……………………………. ………….., бл. ….., вх. ….., ет. …., ап. …. тел. ………………………………, GSM: ……………………….., e-mail: ……………………………

Уважаеми г-н/г-жо Прокурор,

г-н/г-жо Началник

На ……………….., 201… г., в ……. ч., в гр./с. ………………………, жк/ул. No …………………………..

се случи следното/ видях в предаване по тв…., прочетох публикация в…..

…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….. /изложение на фактическата част/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Свидетели: 1. ………………………………………………………………………………….., ЕГН: ………………………… .., постоянен адрес гр./с. ……………………………….., обл., ………………………… ……….., община ………………. ………………………, жк/ул. ……………………………. .., бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. …..

2. ………………………………………………………………………………….., ЕГН: ………………………… .., постоянен адрес гр./с. ……………………………….., обл., ………………………… ……….., община ………………. ………………………, жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. …..

3. ………………………………………………………………………………….., ЕГН: ………………………… .., постоянен адрес гр./с. ……………………………….., обл., ………………………… ……….., община ………………. ………………………, жк/ул. ………………………………, бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. …..

Считам, че е осъществен фактическият състав на престъпление по следните текстове от действащия Наказателен кодекс на Република България:

/маркирайте съгласно Приложение No 1, т. 3 и Приложение No 3/ □ Чл. 325а, ал. …, т. … □ Чл. 144, ал. 1

На основание чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт и чл. 58 от Закона за МВР във връзка с чл. 6, т. 2 от същия закон, настоявам да разпоредите извършването на проверка по случая.

Имам основания да считам, но нямам доказателства, че лицето…………………………..има отношение по случая , който описвам и моля да разпоредите порверка дали е замесен в това престъпление.

Очаквам отговор в законоустановения срок.

Прилагам:

1. Копие от ветеринарномедицинска епикриза

2. Снимков/видео материал

3. Други: ………………………… ……………. ………………………… ……………….. …………………………………………..

Дата: С уважение: гр./с. ……………………..

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още