Какво е това нова кинология?

Преди известно време на нашата страница във Фейсбук се разгоряха много интересни дебати. Тогава зооинж. Николай Атанасов аргументира свое становище, опирайки се на постулатите на  Новата кинология.

Имаше и линк към сайт, където това е обяснено. За тези, които са пропуснали темата, предлагаме ви преводна статия от източник, който сме посочили в края на тази статия.

И така: от гледна точка на съвременната биология:

Това е кинологията в нейното най-развито състояние.

Тя разглежда кучето от гледна точка на съвременната биология.Тя изключва всички начини на взаимоотношения с кучето, основани на мода, материална изгода или предразсъдъци.

Това дава голямо преимущество, тъй като ни избавя от проблемите и създава пълноценна почва за съвместен живот и сътрудничество на кучето с човека.

Кучето и човекът  са заедно повече от 14 века благодарение на естествени социални връзки. Кучетата и днес  нерядко помагат на хората, без да са преминавали някакви специални тренировъчни курсове.

Дълго време в кинологията социалните способности на кучето оставаха недооценени. Като основа на взаимоотношението с кучето служеха инструкции и народни поверия. Стопаните на кучета и треньорите предявяваха към кучето изисквания, които нерядко противоречаха на биологичните закони.

Беше прието да се счита, че контактът с кучето е един списък с команди, обучението – разучаване на команди, доброто послушание – безпрекословно изпълнение на командите.


Проблемното поведение от страна на кучето  винаги се приписваше на недостатъчно силно лидерство на стопанина и недостатъчна дресировка. Този подход неминуемо доведе до извода, че е невъзможно да възпитаваш куче без строги методи и натиск.


Същността на новата кинология

Куче и стопанин създават пълноценно семейство, обединени от взаимното чувство на привързаност. Съвместният живот на стопанин и куче се основава на комуникацията, разбираема за всеки един от тях .

За създаването на добра комуникация човек трябва малко да разшири рамките на своето възприятие и по този начин да го доближи до това на кучето.

Той трябва да се научи да разбира дори малко забележимите сигнали на кучето, за да може навреме на отреагира.

Новата кинология позволява на собственика да изразява своите емоции и желания по такъв начин, че те да са разбираеми и предсказуеми в очите на кучето. При това се изключва всякакво грубо отношение. Да бъдеш груб и невнимателен е най-лесният начин да разрушиш контакта с кучето си.

Кучето се отдръпва от своя стопанин, престава да ориентира своето поведение спрямо него и това вече прави съвместния живот проблемен.

От друга страна, кучето изпитва стрес от отсъствието на социална връзка, особено в урбанизираното ни време, където кучето трудно може да живее без човека. Добрата комуникация с членовете на семейството създава у него чувство на принадлежност към семейството и доверие към всички в него.

Надеждната среда способства за менталното развитие на кучето и желанието му да се кооперира с всички в него. Под коопериране се разбира не само отработването на конкретни навици, но и обучение за правилно поведение по естествен начин – чрез социален контакт.

Желаното поведение

В резултат на такъв подход то  само внимателно ще адаптира своето поведение към желанието от неговото семейство и към изменящата се обстановка.

На тази основа проблеми с поведението възникват значително по-рядко, тъй като болшинството от проблемите са физиологическа реакция на стреса, предизвикан от условията на отглеждане, условия, които не съответстват на физическите и ментални потребности на кучето, включително и от неподходящи грижи и недостатъчно добра атмосфера и комуникация у дома.

Способността на кучето самостоятелно да се интегрира в живота на семейството, без никакъв специален тренинг,  е забелязано много отдавна. (Въпреки че такива случаи били разглеждани по-скоро като късмет.)

Новата кинология доказва, че самостоятелната интеграция на кучето е напълно нормално явление, в чиято основа лежат тези закони на биологията, на основата на които се изграждат и взаимоотношенията в семействата на животните.

Старата схема с ново съдържание

Идеята на новата кинология вероятно ви изглежда твърде позната. Отличава я комплексния подход, който отсъства в традиционната кинология.

Този комплексен подход става възможен, на първо място, благодарение на появата на нови технически възможности за изследвания в следните области:

• изследвания на стреса (стресови реакции, травми, болки, адаптивни реакции);

• изследвания на емоциите и аналитичните способности на кучето и други животни

• изследвания на особеностите на възприятия на животните, вкл. и на кучетата;

• изследвания на комуникативните способности на животните, в това число и на кучетата;

изследване на социалната структура на семейства животни, в това число и на кучета.

• изследвания в областта на психологията на обучение. На основата на тези знания беше създадена нова техника на общуване и работа с кучето.

източник: http://www.dogfriend.org/ivdf/en/

 

Радостина Тонева

Създател и главен редактор на списание Моят Приятел Кучето от 1993, понастоящем превърнало се във Уебсайт Моят Приятел Кучето. Учредител на клуб Дого Аржентино - България.

Виж Още