Това е важно да се знае

 

 

 

Когато подавате жалба за насилие

 

Прочетете и това – ще ви е полезно

 

(Забележка: Тези текстове са свалени от Нета, не мога да цитирам източника, за съжаление, дано никой не се сърди, важно е да помогнем)

 

 Приложение No 1:

Как да попълним формуляра?

1. В изложението на фактическата част се опитайте наистина да се придържате само към фактите, т. е. опишете събитията възможно най-кратко, ясно и задължително в хронологическа последователност. Всякакви емоции, Ваши субективни оценки и епитети са неуместни и нямат никаква доказателствена стойност.

2. В зависимост от това дали подавате копие от жалбата до прокуратурата или до РПУ, сменете местата на адресата най-горе. 

След обръщението „Уважаеми…” оставете само титлата на лицето, към което се обръщате.

3. Маркировката съгласно Приложение No 1, т. 3 и Приложение No 3 се извършва с хикс или отметка. Във всички случаи маркирайте чл. 325a, като напишете “ал. 1”, ако деянието не се е отличавало с някакви особености.

Ако, обаче, става въпрос за някой от квалифицираните състави по ал. 2, то попълнете “ал. 2” и съответната точка. Например, ако на боя е присъствало дете, трябва да попълните “ал. 2, т. 3”. Ако Вие или някой друг е бил заплашван от дееца, маркирайте и чл. 144, ал. 1. Ако жалбата Ви е срещу човек, организирал или участвал в залагания за проведения бой, маркирайте ал. 3. 4.

 

В никакъв случай не прилагайте към жалбата оригинала на който и да е документ. Ако се наложи, ще го покажете на по-късен етап.

 

5. Добре е да убедите свидетелите също да подпишат жалбата.

6. Не прилагайте към жалбата самите приложения – те са за Ваше улеснение.

 

Приложение No 2

 

Как и къде да подадем жалбата?

Жалбата се подава в деловодствата на съответните Районна прокуратура и РПУ. 

 

Приложение No 3

Наказателен кодекс: Чл. 325а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева. (2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева, когато:

1. деянието е извършено повторно;

2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;

3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;

4. боевете се заснемат с цел разпространение. (3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни. (4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по ал. 1 и 3. Чл. 144. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 26 от 2010 г.)

 

Който се закани на другиго с престъпление против неговата личност или имот или против личността или имота на неговите ближни и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Закон за съдебната власт:

Чл. 145. (1) При изпълнение на предвидените в закона функции прокурорът може: 4. да възлага на съответните органи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия да извършват проверки и ревизии в определен от него срок, като му представят заключения, а при поискване – и всички материали Закон за МВР: Чл. 58. Полицейските органи предотвратяват и разкриват престъпления. Чл. 6. Основните задачи на МВР са: 2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред